TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

 

Üldsätted
1.1 Vestlus Keeltekool OÜ juhatuse poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Keeltekool Vestlus.
1.2 Vestlus Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Vestlus Keeltekool OÜ täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
2.2 Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine.
2.3 Õppekava on õpiväljundipõhine ja seda uuendatakse lähtuvalt õppijate vajadus(t)est iga 6 kuu tagant.
2.4 Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
• õppekava nimetus;
• õppekavarühm;
• õppekava koostamise alus;
• õppe kogumaht (akadeemilistes tundides);
• õppetöö korraldus;
• sihtgrupp;
• õpingute alustamise tingimused;
• õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
• õppekeskkonna kirjeldus;
• õppemeetodid;
• õppe eesmärk;
• õpiväljundid;
• õppesisu teemavaldkondade kaupa;
• õppematerjalide loend;
• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate (õpetajate) kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Vestlus Keeltekooli kõikidel koolitajatel on kas omandamisel või omandatud erialane kõrgharidus ja/või läbitud vajalikud täiendkoolitused ja/või erialane töökogemus.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasisideküsitluse põhjal.
Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik kursused on Vestlus Keeltekooli kodulehel üleval vähemalt üks nädal enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad osalejad soovi korral tasuta läbida keeletaseme testimise, mille abil saab õppija kontrollida, kas soovitud kursuse tase on õige. Samuti õppijad saavad määratleda endale sobivaimaid kursuse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust. Saadud infot võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse eelneval nädalal.
4.4 Kool väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta. 
4.5 Vestlus Keeltekooli broneeritud ruumid asuvad Tallinnas, aadressil Tõnismägi 2. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja internetiühendusega. Tööruumides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust.
Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) koolitaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.
5.2 Tagasisideküsitluste info analüüsitakse, selle tulemusi arutatakse koos koolitajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis jääb aluseks edasise õppekvaliteedi ja keelekeskuse töö korralduse parendamisele.