KODUKORD

 

1. Sisekorra reeglid
1.1. Koolijatel ja õppijatel on keelatud broneeritud ruumides ja territooriumil pruukida tubakasaadusi, alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi ja toksilisi aineid. Broneeritud ruumidesse on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid (tulirelvi, terariistu, lõhkekehi, ohtlikke kemikaale).
1.2. Kui koolitaja on andnud õppijale loa kasutada mõnda õppematerjali väljaspool ruumi, tuleb see tagastada hiljemalt kursuse lõpuks.
1.3. Mobiiltelefon tuleb õppetunni toimumise ajaks panna hääletule režiimile või välja lülitada.
1.4. Õppija on kohustatud tagama tunnis töörahu ja ei tohi segada kaasõppureid.
1.5. Kui õppija eirab Vestlus Keeltekool OÜ kodukorra nõudeid on Vestlus Keeltekoolil õigus õppija nimekirjast välja arvata.
2. Tuleohutuse üldjuhised
2.1. Õppija on kohustatud järgima tuleohutuse eeskirju ja teavitama oma koolitajat või Vestlus Keeltekooli õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust.
2.2. Vestlus Keeltekool OÜ broneeritud ruumides ja territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine, prahi ja kulu põletamine, pürotehniliste vahendite kasutamine (ilutulestik ja paugutusvahendid) ning lahtise tulega tegelemine.
2.3. Tulekahju korral kasutatakse majas viibivate inimeste evakueerimiseks vastavalt tähistatud evakuatsiooniväljapääse.
2.4. Evakueerimine toimub koolitaja korralduste järgi, otsese hädaohu korral aga viivitamata ilma korralduseta.
3. Lõppsätted
3.1. Olukorrad, mis ei ole Vestlus Keeltekool OÜ kodukorras sätestatud, lahendatakse poolte omavahelisel kokkuleppel, lähtudes headest tavadest ja sõbralikest suhetest.