ÕPPEKORRALDUSE ALUSED


1. Üldsätted
1.1. Vestlus Keeltekool OÜ (registrikood: 14744783) lähtub oma tegevuses kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest.
1.2. Vestlus Keeltekool OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Tõnismägi 2, Tallinn, Harjumaa asuvates ruumides ning vajadusel teistes õppetööks sobivates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis on avaldatud Vestlus Keeltekooli veebilehel aadressil www.vestlus.ee
1.5. Koolitused toimuvad aastaringi. Firmasiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.7. Vestlus Keeltekool OÜ asjaajamiskeel on eesti, vene või inglise keel.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
• õppekava nimetus;
• õppekavarühm;
• õppekava koostamise alus;

• õppe kogumaht (akadeemilistes tundides);

• õppetöö korraldus;

• sihtgrupp;
• õpingute alustamise tingimused;

• õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

• õppekeskkonna kirjeldus;

• õppemeetodid;

• õppe eesmärk;

• õpiväljundid;
• õppesisu teemavaldkondade kaupa;
• õppematerjalide loend;

• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

1.9. Vestlus Keeltekool OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.10. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Vestlus Keeltekooli juhatuse liige.
2. Vestlus Keeltekool OÜ täienduskoolituste vormid:
2.1. Grupiõpe s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 3-10 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane.
2.2. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 õppija.
2.3. Skype-õpe – s.o. individuaalõppevorm, mille tunnid viiakse läbi Skype vahendusel.
2.4. Firmasisesed keeltekoolitused – Vestlus Keeltekool pakub firmasisese keeltekoolituse teenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva keelekoolituse õppekava.
3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
3.1. Vestlus Keeltekool OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:
• nimi;
• kontakttelefon;
• e-post;
• isikukood;

• vanus.
Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks, samuti vajadusel Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
4. Koolitusele registreerumine
4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Vestlus Keeltekool OÜ kodulehel aadressil www.vestlus.ee või telefoni teel +372 52 20 858.
4.2. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.
4.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse toimumise algust.
4.4. Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja –koht, koolituse kestus.
4.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Vestlus Keeltekoolist e-posti teel info@vestlus.ee või telefoni teel +372 52 20 858.
5. Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
5.1. Vestlus Keeltekool OÜ õppegruppide moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustase kursuse alguses.
5.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.
5.3. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning, kes on määratlenud oma keeleoskustaseme.
5.4. Vestlus Keeltekoolis õppima asunud isikuga sõlmitakse koolitusleping.
5.5. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.
5.6. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.
5.7. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse enne õppetöö algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
5.8. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille suurus ja maksetähtajad fikseeritakse koolituslepingus.
5.9. Vestlus Keeltekool OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

5.10. Maksetähtaja ületamisel 7 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, õppija arvatakse koolituselt välja ja antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6. Vestlus Keeltekool OÜ kohustub:
6.1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
6.2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
6.3 Pidama tundide toimumise kohta arvestust.
6.4. Koolitaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima õppijatega kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
6.5. Vestlus Keeltekoolil on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.
6.6. Vestlus Keeltekoolil on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
6.7. Vestlus Keeltekoolil on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
6.8. Vestlus Keeltekool OÜ ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.
7. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
7.1. Õppetasu suuruse kehtestab Vestlus Keeltekool OÜ vähemalt 7 päeva enne õppetöö algust.
7.2. Õppekavas toodud koolituse õppetasu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppetasu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppetasu vähendada.
7.3 Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jne.
7.4. Varem Vestlus Keeltekool OÜ kursustel osalejale kehtib soodustus -10%.
7.5. Koolituse eest tasumine toimub Vestlus Keeltekool OÜ poolt väljastatud arve alusel.
7.6. Keelekursuste eest saab tasuda osade kaupa, maksimaalselt kuni kahes osas Vestlus Keeltekool OÜ poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.

7.7. Õppetasu tagastatakse kirjaliku avalduse alusel, mis saadetakse aadressil info@vestlus.ee, kuid mitte hiljem kui 7 päeva enne õppetöö algust.
8.  Koolitusest loobumine
8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Vestlus Keeltekooli OÜ e-kirja info@vestlus.ee või telefoni +372 52 20 858 teel.
9. Koolituse katkestamine
9.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
9.2. Juhul kui õppija katkestab ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on õpilane kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis Vestlus Keeltekool OÜ poolt väljastati.
10. Õppija õigused ja kohustused
10.1 Õppijal on õigus:
10.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasuda.
10.1.2. tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kahes osas konkreetse Vestlus Keeltekool OÜ poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.
10.1.3. loobuda keelekursusest hiljemalt peale esimest tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat kursuse eest tasumisest.
10.1.4. -10% püsikliendisoodustusele kursuse täishinnast, kui ta on eelnevalt osalenud Vestlus Keeltekool OÜ keelekursusel viimase 2 aasta jooksul.
10.2. Õppija kohustub:
10.2.1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud.
10.2.2. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse Vestlus Keeltekool OÜ poolt väljastatud arve alusel.
10.2.3. Õppija on kohustatud teatama Vestlus Keeltekool OÜ oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.